Blog

Beddenplan ontwerpen, een tijdrovende klus?

Het opstellen van een goed beddenplan is een lastig proces dat vaak veel tijd vergt. In de praktijk zien wij geregeld dat het ontwerpen te lang duurt voordat het daadwerkelijke besluitvormingstraject goed en wel van start gaat. CC zag hier de behoefte aan een oplossing waarmee de organisatie zelf aan de slag kan gaan. Het resultaat hiervan kunnen wij nu presenteren, een web-based applicatie met de naam ‘De Beddenplanner’ [presentatie]. De ontwerptijd van een beddenplan is verkort, tijdens een pilot is gebleken dat in een dagdeel een goed onderbouwd plan kon worden gepresenteerd.

Nog belangrijker dan de tijdwinst is dat er gemakkelijk meerdere scenario’s met elkaar kunnen worden vergeleken. Dit resulteert in beter onderbouwde voorstellen voor het beddenplan. Met deze scenariofunctie is het mogelijk om in de applicatie goede antwoorden te vinden op vragen zoals: “Hebben we bijvoorbeeld nog genoeg bedden voor ons specialisme met de grote groei in vraag die volgend jaar op ons af komt?”, “Kunnen we misschien efficiënter met onze bedden omgaan door twee specialismen een afdeling te laten delen?”, “Hoe ziet de bezettingsgraad eruit als straks de ligduur flink afneemt door een nieuwe behandelmethode?”

De applicatie is gestoeld op de rekenmethodes ontwikkeld door CC en inmiddels vele malen getoetst bij klanten. Nu hebben wij gekozen voor een volgende stap, om deze groeiende kennis en ervaring beschikbaar te maken in de vorm van een web-applicatie. In een goed beveiligde omgeving en met een persoonlijk profiel en regelmatige updates levert CC een waardevolle applicatie voor ziekenhuizen. In de applicatie kunnen allerlei toekomstscenario’s geanalyseerd worden en vergeleken op basis van belangrijke prestatiecriteria.
In veel gevallen is een beddenplan voor een ziekenhuis gebaseerd op historie, en bij problemen/veranderingen worden er steeds kleine aanpassingen gemaakt. Soms wordt een beddenplan gemaakt op basis van de gemiddelde ligduren, al dan niet in combinatie met een streefwaarde voor de bezettingsgraad. Vaak is deze bezettingsgraad dan ook nog gebaseerd op verpleegdagen in plaats van de werkelijke ligduur. In geen van deze gevallen wordt goed rekening gehouden met de variabiliteit en de beddenaantallen die per specialisme en per afdeling kunnen verschillen. Dit leidt tot ongewenste effecten zoals veel vreemde liggers, verlies van capaciteit en soms zelfs opnamestops.

Om deze ongewenste effecten te vermijden maken wij bij het bepalen van een goed beddenplan gebruik van wiskundige modellen en simulaties. Hierbij worden alle belangrijke patronen in de opnames en ligduur meegenomen in de berekeningen, en zijn de uitkomsten daadwerkelijk zoals ze in de praktijk zullen uitpakken. Deze methode is ontwikkeld tijdens het werken voor verschillende ziekenhuizen.

De tool is geschikt om beddenplannen mee te maken voor een scenario dat is gebaseerd op historische data, waarin allerlei aanpassingen voor de toekomst mogelijk zijn. Hierbij horen onder andere groei of afname van de aantallen patiënten, overheveling van klinische opnames naar dagbehandeling, veranderende ligduren en het samenvoegen dan wel splitsen van afdelingen. Het is mogelijk scenario’s te vergelijken en een weloverwogen keuze te maken, zonder hiervoor zelf lange ingewikkelde berekeningen te hoeven doen. De tool is bedoeld voor toepassing tijdens het periodiek herijken van het beddenplan, en natuurlijk bij aanpassingen aan grote veranderingen die te verwachten zijn.

Tijdens de ontwikkelfase hebben wij regelmatig getest bij een pilotorganisatie, hieruit bleek onder andere dat de applicatie een waardevolle en praktische toevoeging biedt voor een ziekenhuis en haar beddenmanagement. Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een demonstratie, neem dan contact op via info@cczorgadviseurs.nl.