Case

MMO-verbetertraject in een ziekenhuis

Adviesvraagstuk

In dit traject is de klant, een middelgroot ziekenhuis, met vertegenwoordigers vanuit drie afdelingen (zowel uitvoerend, als management en Lean coaches) aan de slag gegaan met een MMO-verbetertraject. Hierbij is de MMO-app als tool ingezet (www.de-mmo.nl). Dit met als doel om inzicht te krijgen in verbeterpotentieel ten aanzien van de tijdsbesteding van het team en verspilling op de afdeling. Deze inzichten worden vervolgens gezamenlijk geanalyseerd om tot verbeteracties te komen en meer tijd voor directe zorg te realiseren.

MMO-verbetertraject

De klantvraag

Dit middelgrote ziekenhuis is enkele jaren geleden gestart met het optimaliseren van de processen. Het verbeteren van de productiviteit van de verpleegkundigen is een belangrijk thema binnen de kliniek. Op drie klinische afdelingen zijn de leidinggevenden samen met de teams en met ondersteuning van een Lean-coach aan de slag gegaan, om toe te werken naar hogere productiviteit. Hoe kan er zoveel mogelijk tijd van hun dienst aan directe patiëntenzorg worden besteed? Dit om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te kunnen creëren. De vragen die de teams en de leidinggevenden bezighouden gaan over:

  • Waar besteden we onze tijd aan?
  • Hoe ziet dat eruit verdeeld over de dag?
  • In hoeverre lukt het ons om te doen wat we voornemend waren om te doen?

De klant wilde graag aan de slag met een tool die hier inzicht in zou geven en die past binnen hun Lean verbeterfilosofie. Een verbetertraject waarbij gebruik wordt gemaakt van de MMO-app leek passend.

OMSCHRIJVING PROJECT

pilot MMO verbetertraject
Het traject bestond uit vier onderdelen:
A. Training
B. Uitvoeren van de meting
C. Analyseren van de gegevens
D. Analyse bespreking

A. Training
Voorafgaand aan de meting zijn de ‘volgers’, de ‘gevolgde’, afdelingsmanagers en coaches uit het Lean-team getraind. In de training is het gebruik van de app aan de orde gekomen, net als de wijze waarop het team aan de slag kan met de uitkomsten en de app als verbetertool.

B. Uitvoeren van de meting
Gedurende één week zijn er op elke afdeling twee metingen per dag uitgevoerd. De organisatie koos ervoor om tot aan de lunchpauze te meten in plaats van de gehele dagdienst. Tijdens de meting was CC zorgadviseurs op de achtergrond beschikbaar voor eventuele vragen en ondersteuning.

C. Analyseren van de gegevens
Na de meetweek hebben zowel de adviseurs van CC zorgadviseurs, alsmede de afdelingen zelf de resultaten geanalyseerd m.b.v. vooraf geformuleerde vragen.

D. Analyse bespreking
Tijdens deze analysebijeenkomst (3 weken na de 1e meetdag) zijn de resultaten van de meetweek van de drie afdelingen besproken. Deze bijeenkomst stond model voor de bespreking, die de afgevaardigden uit het team vervolgens op de afdeling houden. Het doel van de analyse bespreking was om gezamenlijk ideeën te delen over wat er met de analyses mogelijk is. Daarbij was het interessant om vanuit verschillende invalshoeken inzichten te presenteren en deze tijdens een verbetersessie met elkaar te bespreken. Met behulp van het analysespel zijn inzichten verzameld en verbetervoorstellen geformuleerd. Hiermee zijn de teams verder gegaan.

Annemarie schaap MMO

UITDAGING IN HET PROJECT

De uitdaging in dit project is tweeledig. Ten eerste om bewustwording te creëren ten aanzien van de tijdsbesteding van de verpleegkundige op de afdeling. Ten tweede om een verbeterdialoog te starten op basis van de resultaten uit de metingen, gericht op de combinatie tussen data en de daarbij behorende context.

DE BEOOGDE IMPACT

Het starten van een dialoog gericht op het toenemen van tijd voor directe zorg en het afnemen van het aantal verspillingen.

EEN TYPISCH CC PROJECT

We hebben middels een train-de-trainer methode de teams gecoacht in het gebruik van de MMO-app. Daarnaast hebben we ze geholpen bij de analyse, met behulp van de MMO-verbetersessie, en het team begeleid tijdens de analyse en het gesprek hierover. Bovendien hebben we op basis van onze expertise een verdiepende analyse gedaan, waarbij we hebben gekeken naar trends en vergelijkingen tussen afdelingen.

TOOLS

De meting en analyse is uitgevoerd met de MMO-app en het MMO-analysespel.

MEER INFO

Meer informatie over dit CC product is te vinden op www.de-mmo.nl.