Case

Patiëntenlogistiek bij een groot ziekenhuis

Adviesvraagstuk

Het programma omvat een ziekenhuisbreed programma op zorglogistiek gebied met als doel verbeteringen te realiseren in kwaliteit van zorg, toegankelijkheid, ervaren werkdruk en doelmatigheid. Gestart wordt met de procesoptimalisatie op unit niveau en vervolgens worden de ketens (of zorgpaden) verder gestroomlijnd. Daarbij moet integrale sturing op diverse schaarse capaciteiten worden gerealiseerd.

De klantvraag

We zijn gevraagd om inhoudelijke proces- en expertmatige ondersteuning te bieden bij uitvoering van de eerste fase van het “Plan van aanpak patiëntenlogistiek”. Deze eerste fase heeft tot doel om een concept interventieplan gereed te hebben voor de tweede fase van het programma dat ter besluitvorming voorgelegd kan worden.

Het interventieplan beschrijft, op grond van een analyse van het actuele logistieke prestatieniveau van de kliniek en de poli, welke patiëntenlogistieke interventies gewenst zijn om tot een structurele patiëntenlogistieke optimalisatie van de bedrijfsvoering binnen een groot ziekenhuis te komen. De voorgestelde interventies zijn onderbouwd met een business case en uitgewerkt in een detail plan van aanpak.

Onze ondersteuning richt zich op een actieve participatie en coördinatie van een werkgroep die samengesteld wordt ten behoeve van deze eerste fase. Daarnaast wordt gevraagd om samen met de opdrachtgever te komen tot een nadere uitwerking van de programma-organisatie en een invulling van de rol van programmamanager.

OMSCHRIJVING PROJECT

Patiëntenlogistiek is binnen dit ziekenhuis een strategisch speerpunt. Een verdere optimalisatie van de patiëntenlogistiek binnen de bedrijfsvoering van het ziekenhuis wordt strategisch van belang geacht gegeven de actuele (en toekomstige) ontwikkelingen in de zorg en de noodzaak de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis verder te vergroten.

In het kader hiervan is binnen het ziekenhuis een visie op zorglogistiek ontwikkeld. Het “Plan van aanpak patiëntenlogistiek” vormt een nadere concretisering van deze visie en schetst de doelstellingen en de hoofdlijnen waarlangs de verdere ontwikkeling van patiëntenlogistiek binnen het ziekenhuis vorm dient te krijgen. De eerste fase in dit plan van aanpak wordt gevormd door een analysefase die tot doel heeft het actuele en gewenste (zorglogistieke) prestatieniveau in de kliniek en de polikliniek vast te stellen, teneinde tot een definitie van de interventies en de business case te komen.

UITDAGING IN HET PROJECT

De bedrijfsleiders en medisch managers van alle resultaatverantwoordelijke eenheden inzicht geven hoe de toepassing van zorglogistieke principes kan leiden verbeteringen op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid, ervaren werkdruk en doelmatigheid.

DE BEOOGDE IMPACT

Het programma Patiëntenlogistiek moet enerzijds bijdragen aan de (financiële) taakstelling vanuit de Raad van Bestuur en anderzijds tot verbetering van de kwaliteit van zorg en toegankelijkheid leiden.

EEN TYPISCH CC PROJECT

We ondersteunen de adviseur patiëntenlogistiek van het ziekenhuis en de interne programmamanager van de analysefase op zorglogistiek gebied en stomen ze klaar voor hun rol in het vervolg van het programma Patiëntenlogistiek.

TOOLS

De kwantitatieve analyses voor de verpleegafdelingen voeren we uit met de Ward Analyzer van CC.