Case

Samenwerken loont: strategische verkenning binnen de geriatrische revalidatie

Vraagstuk

Aanbieders binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) worden geconfronteerd met een aantal ingrijpende ontwikkelingen zoals, de veranderende cliëntvraag, DBC financiering en de verschuiving van intramurale naar extramurale zorg. Deze ontwikkelingen leiden tot een toenemende behandelintensiteit, ligduurverkorting, concentratie en specialisatie van zorg en een toenemende concurrentie tussen GRZ-aanbieders.

Klantvraag

Van een aantal organisaties kreeg CC het verzoek om een verkenning te doen naar de effecten van een strategische samenwerking tussen GRZ-aanbieders en de gevolgen voor hun positionering in de markt. Daarbij is nadrukkelijk een onderscheid gemaakt naar de situatie waarin de organisaties samen gaan werken of de situatie waarin de organisaties alleen verder gaan.

Projectomschrijving en methodiek

Een CC team is aan de slag gegaan met deskresearch, data-analyse en de belangrijkste stakeholders zijn geïnterviewd. De strategische verkenning bestaat uit een externe analyse; waarin de externe ontwikkelingen in de regio geanalyseerd worden (zoals de demografie, het krachtenveld en de veranderingen binnen de GRZ, zowel beleidsmatig als door ontwikkelingen).

Vervolgens is er een interne analyse uitgevoerd waarin gegevens van de beiden organisaties geanalyseerd zijn op het vlak van logistiek: instroom en uitstroom cliënten, ligduur en bezettingsgraad. De logistieke analyse wordt gedaan op basis van data van de organisaties zelf. Deze dient voor de ontwikkeling van een model aan de hand waarvan de verschillende scenario’s kunnen worden doorgerekend. Deze scenario’s worden met de opdrachtgever gekozen en gecombineerd met de interne en externe analyse. De scenario’s hebben enerzijds betrekking op de verwachte veranderingen in ligduur en de verwachte verandering in de instroom, op het capaciteitsgebruik en de weigeringskans. Berekend voor zowel de afzonderlijke organisaties als in de situatie waarin er samen wordt gewerkt. Anderzijds wordt ook gekeken naar mogelijke modellen voor samenwerking, waarbij in de afweging ook de profielen van de organisaties zijn meegewogen.

De Beoogde impact

Deze strategische verkenning maakt inzichtelijk welke belangrijke ontwikkelingen er spelen, wat voor effect deze hebben op de organisaties en wat het voor organisaties betekent om alleen verder te gaan of om te gaan samenwerken, gerelateerd aan een drietal toekomstscenario’s. Op basis van deze verkenning kunnen organisaties een gefundeerde keuze maken om de samenwerking verder uit te diepen.

Een typisch CC project

CC zorgadviseurs begrijpt de uitdagingen waar organisaties in de GRZ mee te maken hebben. We kennen deze sector van binnenuit en zijn regelmatig sparringpartner. Hierbij gebruiken we methoden die de discussie kanaliseert en versnelt.