Case

Strategische positionering van een revalidatiecentrum

VRAAGSTUK

Een korte adviesvraag waarin sprake was van de begeleiding van een intern (strategie) voorbereidingsteam en een brede groep van Raad van Bestuur, Management en Medische staf in de vorm van een werkconferentie. Aan CC zorgadviseurs is gevraagd om kennis en expertise in te brengen en de procesbegeleiding te verzorgen.

DE KLANTVRAAG

“Wij willen de meerjarenstrategie van onze organisatie herijken in het licht van de (externe) uitdagingen waar we voor staan. We willen daarbij geprikkeld worden en reflectie op de eerste keuzes die we al gemaakt hebben”.

OMSCHRIJVING PROJECT

In coproductie is door Annemieke en de interne projectleider een omgevingsanalyse uitgevoerd en gevisualiseerd. Daarnaast zijn binnen de organisatie door de intern projectleider zelf interviews gehouden met alle (medisch) specialisten in de organisatie. Annemieke heeft verkenningen gedaan met de Raad van Bestuur. De inzichten uit deze analyses zijn gebundeld en gebruikt voor het samenstellen van een programma van de strategiebijeenkomsten. In een groep met een brede samenstelling zijn de volgende stappen gezet:

1. Gezamenlijke analyse van de externe omgeving en beoordeling van de impact daarvan.

2. Inventarisatie van de strategische opties en het gewenste ordeningsmodel.

3. Eerste selectie van de strategische keuzes en de implicaties daarvan.

4. Besluitvorming.

UITDAGING IN HET PROJECT

Het positioneringsvraagstuk zelf vormde de grootste uitdaging, gezien het wijzigende zorglandschap. De verschuivingen in de cure naar straks nog maar enkele tientallen ‘algemene’ ziekenhuizen met een breed pakket aan medisch-specialistische zorg en de ontwikkeling op de lange termijn naar regionale zorgnetwerken opgebouwd uit een schillenmodel rondom buurtgezondheidscentra zijn daar voorbeelden van. Niet complexe medische zorg en de zorg voor chronisch zieken worden dichtbij, in de eerste lijn aangeboden. Er vormen zich buurtcentra die niet alleen huisartsenzorg en overige eerstelijnszorg bieden maar ook GGZ en een beperkt aantal vormen van medisch-specialistisch onderzoek en behandeling. Daarnaast neemt de concurrentie vanuit de VVT toe door een scherpere blik op behandeling en revalidatiezorg. Hoe ga je om met deze ontwikkelingen? Kies je juist voor meer specialistische revalidatiezorg of kies je ervoor om je portfolio uit te breiden naar de eerste lijn en zo ja, hoe doe je dat? Alleen of met samenwerkingspartners?

DE BEOOGDE IMPACT

Een nieuwe en gedragen strategie die een toetsingskader biedt voor de strategische besluiten die de organisatie moet nemen in de komende periode.

EEN TYPISCH CC PROJECT

In deze opdracht was sprake van coproductie. Een groot deel van de analysewerkzaamheden is door de interne mensen zelf uitgevoerd, waarbij de adviseur van CC een reflecterende rol had en als procesbegeleider specifieke expertise inbracht. We begrijpen de uitdagingen waar deze organisatie in de revalidatiesector voor staat, kennen deze sector van binnenuit, zijn sparringpartner en gebruiken methoden die de discussie kanaliseert en versnelt.

TOOLS – MIDDELEN

  • Interviews en werkbijeenkomsten met sleutelfiguren.
  • Omgevingsanalyses (visueel)
  • Trechteraanpak om van strategische opties naar strategische keuzes te komen
  • Businesscases voor de uitwerking van de strategische keuzes