Case

Vernieuwing Dementiezorg binnen zorgnetwerk

Vraagstuk

De zorg voor mensen met dementie is de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Zo verdubbelt het aantal mensen met dementie, maar neemt het aantal professionele zorgverleners die zorg en begeleiding verlenen af. Daarnaast is de overheid het speelveld aan het herontwerpen. Belangrijke speerpunten hierin zijn kwaliteitsverhoging, kostenverlaging, bevorderen van regionale samenwerking tussen zorgaanbieders en burgers zolang mogelijk thuis laten wonen. Ook worden taken vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wmo en Zvw.

Door deze ontwikkelingen neemt de druk op de netwerken die dementiezorg verlenen toe. De samenhang met andere vormen van zorg en begeleiding rondom ouderen wordt belangrijker. Dit vraagt om een nadrukkelijke verbinding tussen o.a. casemanagers, huisartsen, geriaters, gemeenten en ziekenhuizen. En gaat dus dwars door de bestaande organisaties van zorg en welzijn heen. Ook de zorgkantoren mengen zich in deze discussie door aanvullende inkoopvoorwaarden op te stellen voor dementiezorg.

Dit raakt zowel de inhoud van goede ketendementiezorg als de organisatie hiervan. Het maakt dat netwerken vanuit het perspectief van de cliënt opzoek gaan naar nieuwe duurzame oplossingen voor toekomstbestendige dementiezorg.

Klantvraag

Hoe kunnen wij als netwerk optimale toekomstbestendige dementiezorg verlenen met een duurzame solide financiering als basis? Kortom, hoe kunnen wij de nieuwe standaard zetten voor dementiezorg binnen een netwerk, passend bij de veranderende zorgvraag, met aandacht voor zorg én welzijn waarin rekening wordt gehouden met lokale variëteit?

Omschrijving project

Deze veranderopgave start met de vorming van een projectgroep en een regiegroep. Vervolgens start de projectgroep, onder begeleiding van een interne projectleider en de adviseurs van CC, aan een verkenning van toekomstbestendige zorg. Hierin vormt de nieuwe Zorgstandaard Dementie een belangrijk leidraad voor de ontwikkeling van een nieuwe zorgprogramma. Vroegsignalering, preventieve zorg en de integratie van welzijn en zorg vormen belangrijke onderdelen van het zorgprogramma.

Op basis van het nieuwe zorgprogramma komt de projectgroep tot een nieuwe lokale en regionale taakverdeling en zijn organisatievormen verder uitgewerkt. Zowel het zorgprogramma als de nieuwe taakverdeling worden in de praktijk toegepast. Vervolgens wordt een passende toekomstbestendige netwerkstructuur ontwikkeld. De duurzame financiering van het netwerk is gedurende looptijd van het project een belangrijk item. CC is momenteel actief betrokken bij het herontwerp in Noord-Holland Noord en Eindhoven en omstreken.

Uitdagingen in het project

Tijdens dit soort projecten waarin het gaat om complexe samenwerking met verschillende organisaties is commitment van alle netwerkleden belangrijk om het project te doen slagen. Verder vormt de continue politieke en financiële onzekerheid waarmee het netwerk geconfronteerd wordt een uitdaging. Deze onzekerheid wordt gevoed door de overheidsmaatregelen, de verschillende inkooppartijen en de veranderende zorgvraag.

De beoogde impact

Uiteindelijk leiden projecten op het gebied van vernieuwing van dementiezorg binnen een netwerk tot toekomstbestendige zorg. Zorg die de cliënt centraal stelt, waarin lokale diversiteit tot zijn recht komt en de lokale en regionale taken passend verdeeld zijn op basis van de nieuwe inhoud. Gestoeld op een duurzame financiering en een toekomstbestendige solide netwerkstructuur. Om uiteindelijk cliënten zolang mogelijk thuis te laten wonen en waar gebruik gemaakt wordt van zowel welzijn en zorg als van informele en formele initiatieven. Kortom, de netwerken zijn in staat om de standaard voor dementiezorg in Nederland te stellen waarin de cliënt en de mantelzorger centraal staan.

Een typisch CC project

Het onderwerp is een typisch CC project. Wij richten ons op duurzame veranderingen binnen organisaties en hebben veel ervaring met complexe samenwerkingsvraagstukken. Ook de aanpak is typisch CC. Wij begeleiden de organisaties bij het verandertraject, maar de organisaties zelf geven de verandering vorm. De adviseurs van CC hebben een reflecterende rol en brengen als externe procesbegeleider specifieke expertise binnen. Daarnaast zijn we sparringpartner en gebruiken we methodieken die de discussie kanaliseert en versnelt.

Tools

  • Het verandercanvas van CC
  • Creatiefproces aanpak: divergeren en convergeren
  • Pilots vs. lean start-up methode
  • Digitale dragers