Blog

Lean werken bewijst binnen V&V toegevoegde waarde!

Sinds enige tijd zijn nu ook de eerste verpleeg- & verzorgingshuizen van start gegaan met Lean werken, gebaseerd op de principes van de Productive Series (zie ook www.productiveward.nl). Het programma dat hiervoor het uitgangspunt vormt heet Productive Care. Graag delen we met u een aantal uitgangspunten en resultaten van dit programma.

De meerwaarde van Lean

“Lean zorgt ervoor dat fouten en verspilling worden voorkomen. Het daagt medewerkers uit om goed na te denken over wat zinvol is om te doen en wat niet. En welke dingen eigenlijk belemmerend zijn in je werk. Daarnaast spoort het aan om je verantwoordelijk te voelen om zaken te verbeteren.
Uiteindelijk leidt het ertoe dat we het werk en/of de werkomgeving beter organiseren en inrichten. We hebben dan bijvoorbeeld meer tijd voor de zorg aan onze cliënten, omdat er minder tijd wordt vermorst en minder fouten worden gemaakt. De zorgverleners halen meer voldoening uit hun werk, want ze merken zelf namelijk direct wat de positieve effecten van een slimme werkwijze zijn. Als je snapt waarom je iets op een andere manier moet doen, heeft dat blijvende waarde.” (afdelingshoofd Zorg, ZPMH)

Zomaar een van de citaten uit het interview met een van de afdelingshoofden Zorg binnen Ronssehof, een zorgcentrum dat onderdeel uit maakt van Zorgpartners Midden-Holland. In dit centrum zijn de medewerkers uit de zorg en de facilitaire dienst en hun leidinggevenden al enige tijd bezig met een ‘voorloper’ van het programma Productive Care. Onlangs verscheen in hun eigen Zorgpartners Magazine een mooi artikel over wat Lean werken voor gevolgen heeft in hun organisatie. Lees hier meer over het artikel over Lean werken in Ronssehof.

Naast Ronssehof begeleidt CC zorgadviseurs vanaf 2012 Lean werken binnen elf teams op drie locaties van een andere grote V&V-instelling. De positieve resultaten van deze pilot zijn mede aanleiding geweest om in het MT het gesprek te voeren over de toegevoegde waarde van dit programma voor alle locaties van deze instelling. Binnenkort hoort u hier meer over.
Ook het management van ZuidOostZorg heeft de keus gemaakt om met Lean werken in ZuidOostZorg het proces van meer regie bij medewerkers te faciliteren CC zorgadviseurs begeleidt sinds een aantal maanden vijf verbeterteams uit verschillende locaties van ZuidOostZorg bij de implementatie van Productive Care.

De teams die meedoen zijn erg enthousiast en hebben binnen korte tijd geleerd hoe ze Kritische Prestatie Indicatoren (kpi’s) kunnen opstellen die passen bij hun vernieuwde afdelingsvisie. Deze kpi’s hebben ze beschreven voor de domeinen: Kwaliteit van zorg, Cliëntbeleving, Medewerkertevredenheid en Doelmatigheid. Ook staan ze wekelijks m.b.v. een bordbespreking stil bij de voortgang van hun verbeterpunten. En zijn ze druk bezig om hun afdeling opnieuw in te richten volgens de Lean principes en zorgen ze ervoor dat informatie in 1 oogopslag zichtbaar is d.m.v. visueel management. Teams die al verder in het programma zijn, houden zich met name bezig met het optimaliseren van hun werkprocessen zoals Medicijnverstrekking, Basiszorg en Overdracht.

In alle verbeteracties leert het team werken volgens de PDCA-cyclus en vormen de 5 Lean stappen het uitgangspunt voor de procesoptimalisatie.

Lean in 5 stappen - CC zorgadviseurs

Elk team weet weer zijn eigen resultaten te behalen, passend bij wat belangrijk is voor de cliënten en medewerkers van die afdeling. Sommige resultaten zijn met name merkbaar (bijv. andere sfeer binnen het team), anderen zijn meetbaar verbeterd (bijv. minder medicatiefouten of minder verbruik van materialen).

Meer weten over onze Lean programma’s of in contact komen met de eerste ‘ervaringsdeskundigen’? Ga naar www.productivecare.nl of neem contact op met Maaike Veenvliet of Annemarie Schaap.