Blog

Ontwikkelen en reorganiseren tegelijk: transitiemanagement

In de zorgsector neemt de verandernoodzaak steeds meer toe en veel zorgorganisaties anticiperen daar nu ook op. Het portfolio wordt aangepast, professionals en teams worden gestimuleerd tot (meer) zelforganisatie, de overhead wordt gereduceerd, er vinden verbetertrajecten plaats om de kwaliteit van zorg te verhogen en de werkprocessen te verbeteren en samenwerking binnen en buiten de organisatiegrenzen wordt gestimuleerd.

(Permanent) veranderende interne en externe omgeving

De eisen die gesteld worden aan zorginstellingen zijn hoog en daarmee het vermogen om met variëteit om te gaan steeds belangrijker. Dit veroorzaakt in veel gevallen onrust, onder zowel managers als professionals. De richting staat nog niet geheel vast, er moet wel al flink geanticipeerd worden op de veranderende omgeving, maar er ligt nog geen fundament voor het succesvol kunnen doorvoeren van de verandering. Een belangrijk onderdeel van dit fundament vormt het management van mensen en van processen. Ook, of juist, in die organisaties die hebben gekozen voor zelfsturing.

Tijdelijkheid als interventie

Wij merken in onze adviespraktijk dat tijdelijke samenwerkingscombinaties heel goed werken om daadwerkelijk een veranderslag te maken. In alle fasen van het veranderproces, dat al begint bij het maken van een goede diagnose, maar vervolgens pas echt voelbaar wordt door interventies als voorbeeldgedrag, het aanreiken en implementeren van nieuwe methodieken en het trainen en begeleiden van professionals en managers om de nieuwe manieren van werken eigen te maken. Soms is er echter meer nodig dan een advies- of verbetertraject en is de organisatie meer gebaad bij een “transitiemanager” of interim-manager die ook het mandaat krijgt van de Raad van Bestuur (of de Raad van Toezicht) om de gewenste of noodzakelijke verandering door te (helpen) voeren.

De kern daarvan is op basis van een doordachte diagnose van het verandervraagstuk (transitiemanager samen met opdrachtgever) te komen tot een methodische aanpak. De basisprincipes die CC zorgadviseurs daarbij hanteert zijn:

  • De transitiemanager richt zich op de competenties van de organisatie om de eigen doelen zelf te realiseren (organisatieontwikkeling, management development)
  • Een goede probleemanalyse dient vooraf te gaan aan actie
  • Inzet van de beschikbare kennis en methodieken van CC zorgadviseurs (opgedaan en benut in andere organisaties)
  • Heldere afspraken over de duur van de tijdelijke samenwerking (maximaal 1,5 jaar omdat anders de effectiviteit van de tijdelijkheid verloren gaat)
  • Proces, inhoud en werkwijze worden in samenhang beschouwd en vormgegeven

De transitiemanager

Veranderen is een vak en het is dan ook belangrijk om hoge eisen te stellen aan een verandermanager of transitiemanager. Verschillende expertisegebieden en competenties zijn nodig:

transitiemanagement CC zorgadviseurs

Transitiemanagement is niet meer en niet minder dan ervoor te zorgen dat de boel tijdens het veranderproces niet alleen op orde is, maar zich verder professionaliseert. De zorgwerkelijkheid is zo veelzijdig dat simpele instrumenten niet werken. Door periodiek gebruik te maken van een transitiemanager kunnen organisaties veranderingen op basis van de hiervoor genoemde basisprincipes vormgeven.

Interesse?

CC zorgadviseurs heeft in het brede netwerk een groep veranderaars met de genoemde expertisegebieden en competenties. Zij staan klaar om hun kennis en vaardigheden ook in uw organisatie in te zetten. Heeft u interesse? Neemt dan contact op met Annemieke van Ede, partner.