Shared Governance

Betrokkenheid van de professional
ONZE VISIE

De essentie van shared governance is dat een zorgorganisatie vanuit een gedeelde (be)sturing door verpleegkundigen en management inhoud en vorm geeft aan empowerment van de verpleegkundige beroepsgroep en optimaal gebruik maakt van de verpleegkundige expertise teneinde te komen tot de beste patiëntenzorg.

VOOR WIE IS HET?

Shared governance is toe te passen en te ontwikkelen in elke zorgorganisatie.

Wat is het?

“In its simplest form, shared governance is shared decision-making based on the principles of partnership, equity, accountability and ownership at the point of service.” (Swihart, 2006)

Shared governance is een gedachtengoed wat niet alleen de verpleegkundigen aangaat maar de gehele organisatie in beweging zet. Het vraagt een fijnmazig samenspel tussen verpleegkundigen, Raad van Bestuur, managers, staf- en adviesorganen en andere disciplines. Shared governance is een geheel van samenhangende relaties/interacties, (besluitvormings)processen en tools binnen een zorgorganisatie dat bijdraagt aan:

“Een werkomgeving waar verpleegkundigen optimaal tot hun professionele recht komen opdat zij maximaal bijdragen aan goede cliënten/patiëntenzorg.”

Hoe werkt de aanpak?

Kenmerkend in de aanpak is dat (door)ontwikkeling, implementatie en verbeteren gelijk oplopen. Het is een iteratief  en incrementeel proces. CC zorgadviseurs ondersteunt bij:

  1. het ontwikkelen van een eenduidige mindset over de inhoud en ontwikkeling van shared governance bij onder andere de verpleegkundige adviesraad, Raad van Bestuur, management en andere betrokkenen.
  2. Het bouwen van een zogenaamde shared governance structuur (professionele netwerkorganisatie), waarbinnen nieuwe samenwerkingsrelaties tussen de verpleegkundige beroepsgroep, management en staf vorm krijgt. Het gaat daarbij ook om herijken van verantwoordelijkheden en afstemmen van processen.
  3. Het ontwikkelen van passend gedrag bij, en tussen betrokkenen.

Het gaat bij shared governance om een aantal kenmerkende aspecten, die binnen een zorgorganisatie zowel als uitgangspunt als doelstelling gelden:

  1. Een collectieve erkenning van onderbenutting/verspilling van de verpleegkundige expertise/talenten en een collectief besef dat een ‘ieder’ in de organisatie daarin een verantwoordelijkheid heeft en bijdraagt aan verminderen c.q. wegnemen daarvan, oftewel werken aan structurele empowerment, door:
  2. Het ontwikkelen en tonen van verpleegkundig leiderschapsgedrag door alle verpleegkundige en verpleegkundige gremia.
  3. Het creëren en onderhouden van een optimaal professionele werkomgeving waarin verpleegkundigen optimaal tot hun professionele recht komen.
  4. Het hanteren door zowel verpleegkundigen als relevante anderen van eenduidige beslisregels aangaande verpleegkundige zaken.
  5. Verpleegkundig beleid, verpleegkundige projecten en ontwikkelingen tot stand te laten komen vanuit samenhangen een eenduidige regie zodat deze bijdragen aan en/of recht doen aan 1 t/m 4. Samenhang staat voor een samenhangende structuur, processen, verantwoordelijkheden en beleidsterreinen.
  6. Een eenduidige wijze van sturing en besturing gericht op het ontwikkelen van de organisatie om invulling te geven aan 1 t/m 5, zijnde de ontwikkeling van shared governance en de werking ervan.

Contactpersoon

Roland Peppel

Roland Peppel

WAT WEET U OVER DE VAR / PAR?

Professionele adviesraden zijn een uitingsvorm van professionele zeggenschap binnen een zorgorganisatie.

LEES MEER