Capaciteitsmanagement

Beter benutting, beter resultaat

ONZE VISIE

Een eenduidige manier van toedeling van capaciteit, transparant voor iedereen is een andere belangrijk element van ICM. Geen verwarring en geen onduidelijkheden, wel nog moeilijke afwegingen, want die zullen er altijd blijven.

Het doel van integraal capaciteitsmanagement is om of meer capaciteit ter beschikking te krijgen, of dezelfde capaciteit tegen lagere kosten. Tevens leidt ICM tot een meer optimale beschikbaarheid van capaciteiten. Een belangrijk middel daarbij is de reductie van variabiliteit bij zowel het gebruik van capaciteit als de instroom.

VOOR WIE IS HET?

Integraal capaciteitsmanagement is geschikt voor alle zorgorganisaties waarin capaciteitsmanagement een rol speelt.

Wat is het?

Integraal capaciteitsmanagement (ICM) is gericht op het op een juiste manier beschikbaar stellen van resources, in dit geval in het ziekenhuis. Door op een adequate manier doelen te stellen, ICM goed in te richten en binnen de uitvoering goed te sturen erbij te sturen, draagt ICM bij aan zowel kwaliteit als efficiëntie van een ziekenhuis. De balans tussen in-, door- en uitstroom geeft een gebalanceerde werklast waar optimaal capaciteiten op afgestemd kunnen worden. De essentie van ICM vatten we samen in de volgende drie stellingen:

  • Zorgdragen dat de diverse capaciteiten optimaal zijn afgestemdop de zorgvraag (capaciteitsbepaling en toewijzing)
  • Zorgdragen dat de organisatie de processen, taken en verantwoordelijkheden heeft vertaald naar een adequaat ontwerp (inrichting en ontwerp)
  • Zorgdragen dat de diverse capaciteiten optimaal blijven afgestemdop de zorgvraag (signalering en bijsturing).

Hoe werkt de aanpak?

Er zijn grofweg drie stappen te onderscheiden, waarmee ICM vorm en inhoud krijgt:
1. Optimale afstemming

Deze optimale afstemming vereist logistieke inzichten voor eenieder in het proces en een duidelijke set regels op basis van objectieve parameters. Deze logistieke sturing binnen het ziekenhuis betreft de domeinen:

  • Polikliniek
  • OK
  • Beddenhuis

De diagnostische functies (Radiologie, functieafdelingen et cetera) zijn in deze uitwerking niet apart opgenomen.

2. Eenduidig manier van toedeling

Een eenduidige manier van toedeling van capaciteit, transparant voor iedereen is een andere belangrijk element van ICM. Geen verwarring en geen onduidelijkheden, wel nog moeilijke afwegingen, want die zullen er altijd blijven.

Het doel van integraal capaciteitsmanagement is om of meer capaciteit ter beschikking te krijgen, of dezelfde capaciteit tegen lagere kosten. Tevens leidt ICM tot een meer optimale beschikbaarheid van capaciteiten. Een belangrijk middel daarbij is de reductie van variabiliteit bij zowel het gebruik van capaciteit als de instroom. Ook hier zullen we aandacht aan besteden. Een belangrijk hulpmiddel daarbij wordt gevormd door naast het strategisch ICM ook tactisch en operationeel vanuit integraal perspectief de capaciteiten te managen. Ook dat komt aan de orde in deze notitie. Een belangrijk deel van de huidige variabiliteit, veroorzaakt door een planning vanuit decentraal insteek, denken we daarmee te kunnen voorkomen.

3. De cyclus van integraal capaciteitsmanagement

De cyclus begint met de vertaling van de ambities naar capaciteitsbehoefte. Op basis daarvan wordt een samenhangende masterplanning opgesteld, waarbij de onderlinge relaties tussen de capaciteitssoorten (OK, Polikliniek, verpleegafdeling) goed wordt afgestemd. Vervolgens wordt de masterplanning vertaald naar een tactische en operationele planning. De dagelijkse zorg komt tot stand met behulp van de dagelijkse coördinatie. Prestaties worden gemonitord en leiden tot bijsturing.

Contactpersoon

Arjen-Jeninga

Arjen Jeninga

WAARDE GEDREVEN ORGANISEREN

Betere uitkomsten, betere zorg.

LEES MEER