Blog

Van lappendeken naar Nurse Governance Structure

VAR’s en hun organisaties werken aan beroepsinhoudelijke samenhang

Het gaat hard met de ontwikkeling van VAR’s in Nederland. Daar waar veel VAR’s inmiddels invloed op het zorgbeleid hebben met hun adviezen, zien we nu tal van deze VAR’s de volgende stap maken. Ze vormen zo het middelpunt van de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen in hun zorgorganisaties. Hoe verloopt de stap van VAR als lappendeken naar netwerk met Nurse Governance Structure?

Weg van de lappendeken…

Wanneer er gekeken wordt naar de ontwikkelingen van de VAR is er een goede beweging gaande. Het is prachtig om te zien dat steeds meer VAR’s in toenemende mate samenwerken met anderen om beroepsinhoudelijke ontwikkelingen inhoud en vorm te geven in de dagelijkse praktijk, zoals deze bedoeld zijn. De rol van deze VAR’s is zodanig dat de VAR kan initiëren en adviseren, het implementatieproces kan volgen en bewaken, de resultaten in de praktijk teruggekoppeld krijgt en op basis daarvan het zorgbeleid kan beïnvloeden. Een beroepsinhoudelijke PDCA-cyclus is zichtbaar. Het sleutelwoord hierbij is “samenhang”. Kortom, er wordt niet meer gehandeld vanuit de beroepsinhoudelijke lappendekken waar ieder bedrijfsonderdeel naar eigen goedvinden beroepsgeoriënteerde activiteiten ontplooit.

…naar de Nurse Governance Structure

In Amerikaanse Magnet-organisaties is het vanzelfsprekend dat een Nurse Governance Structure vorm en inhoud heeft. Hoe ziet dit eruit? Het is een samenwerkend netwerk van councils (adviesraden) dat op verschillende niveau’s te vinden is: strategisch niveau én afdelings- en teamniveau, bij de stakeholders en afdeling opleiding, op niveau van de ‘lijn’, bij beroepsinhoudelijke commissie en bij werkgroepen.

Op beleidsniveau werkt een nurse advisory board (adviesraad) nauw samen met de Chief Nursing Officer (CNO). Niet te verwarren met een bestuurder met een verpleegkundige achtergrond. De CNO in een ziekenhuis is een bestuurder die verantwoordelijk is voor het faciliteren van een omgeving waar de verpleegkundige beroepsuitoefening en -ontwikkeling optimaal tot uiting komt. Een omgeving waarin verpleegkundige strategie, doelen, activiteiten, processen en competenties zodanig samenhangen dat zij optimaal bijdragen aan een hoge mate van kwaliteit (shared governance). Magnet stelt dat een Nursing Governance Structure vereist is. Het is aan ziekenhuizen zelf hoe zij die inrichten.

Nurse Governance Structure, waarom naar Nederland?

In steeds meer zorgorganisaties wordt de meerwaarde van een dergelijke structuur gezien. Een structuur waarin de beroepsinhoud leidend is. Vooral in organisaties die eerder kozen voor het project Excellente Zorg van V&VN of zich door Magnet hebben laten inspireren zien we dat een dergelijke beweging is ingezet. In andere woorden, VAR’s en stakeholders slaan de handen ineen.

In Nederland kennen we de CNO-functie in zorgorganisaties (nog) niet. Toch constateren wij dat ook hierin een ontwikkeling is vast te stellen. Steeds meer bestuurders of managers gaan zich gedragen naar een CNO dan wel dat zij formeel verantwoordelijk zijn om een Nurse Governance Structure op te zetten. Inmiddels spreken wij van het ‘CNO-hart’ in de organisatie.

Hoe nu verder?

Het opzetten van een Nurse Governance Structure is niet eenvoudig te realiseren. Een structuur waarbij de beroepsinhoudelijke ontwikkeling het leidend principe is voor alle betrokkenen, vraagt om andere verhoudingen en spelregels tussen beroepsgroep V&V, VAR, management en andere gremia dan in de staande organisatiestructuur. Dit raakt de cultuur van organisaties. Het doorbreekt patronen en leidt tot verschuiving in verantwoordelijkheden. Bovendien vraagt het van de VAR-leden zelf een grote mate van leiderschap, innovatief vermogen en durf om te pionieren. En laat dat nu net, niet nieuw zijn voor VAR-leden.

Open dit bericht als pdf