Blog

VAR en stakeholders, een spel op zich

In voorgaande artikelen spraken wij al over de ontwikkelfasen van een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) en te nemen stappen om daadwerkelijk een invloedrijke VAR te worden.

Deze invloedrijke VAR’s richten hun aandacht op 4 samenhangende gebieden:

 1. Adviseren met betrekking het zorgbeleid
 2. De relatie met de eigen beroepsgenoten
 3. Afstemming met de stakeholders in hun organisatie
 4. De eigen professionele ontwikkeling

Eerder noemden wij ook dat verpleegkundigen en verzorgenden binnen de organisatie de komende jaren voor de opgave staan om eigenaarschap te ontwikkelen t.a.v de eigen beroepsontwikkeling, met de VAR als representant. De stakeholders van de VAR zijn in deze ontwikkeling bepalend. Immers, stakeholders ondersteunen, weliswaar niet altijd in samenhang (De ‘lappendeken’) het ontwikkelen van eigenaarschap van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep.

VAR-leden realiseren in toenemende mate dat de relatie met de verschillende bedrijfsonderdelen van groot belang zijn. Sterker nog, zij ervaren ook hoe weerbarstig het speelveld van stakeholders kan zijn. Voor veel organisaties geldt nog dat de VAR een nieuwe speler in dat veld is. Een speler die zijn eigen weg vaak nog aan het ontdekken is en waarvan tegelijkertijd verwacht wordt een speler van formaat te zijn.

Daar waar VAR’s eerder bezig waren met de vraag; hoe worden wij bekend in de organisatie en bij onze beroepsgenoten stellen zich nu in toenemende mate dan ook de vraag: “Hoe geven wij de relatie met stakeholders vorm, zodanig dat van synergie sprake is?”

Steeds vaker worden wij gevraagd om VAR’s hierin te ondersteunen. Daarin valt op dat naarmate VAR’s deze vraag meer strategisch benaderen zij zich sterker in dat speelveld positioneren en daardoor ook meer invloed hebben.
Meerdere aspecten spelen hierbij een belangrijke rol, zoals:

 • Wie zijn je stakeholders en welke betekenis hebben zij, dan wel welke bijdrage leveren zij aan verpleging/verzorging? Zijn zij inhoudelijk sterk, of minder ingevoerd in de materie? Hierbij kan je denken aan: afdeling P&O, leerhuis, OR, (para)medici, managers, cliëntenraad enz.
 • Welke partijen hebben het voor het zeggen binnen de organisatie als het gaat om de verpleegkundige en verzorgende beroepsontwikkeling?
 • Wat zijn de leidende principes binnen de organisatie en wat betekent dit voor stakeholders. Denk bijvoorbeeld aan productiegericht of meer focus op innovatie?
 • Ben je, als VAR, in de organisatie en dus voor de stakeholders een relatief nieuwe speler of hoor je tot de ‘gevestigde’ orde?
 • Vanuit welke positie of variant (zie VARiantenmodel) ga je de relatie met de stakeholders aan? Tot en met de VAR als beïnvloeder, vanuit de adviesrol. Vanuit de VARiant als regisseur zal dat meer richtinggevend zijn.

De antwoorden op bovenstaande vragen helpt de VAR bij het maken van keuzes, zoals:

 • Gaan we als VAR stakeholders inhoudelijk ondersteunen bijvoorbeeld door middel van klankbording of advies?
 • Of past meer een procesmatige rol waarbij je oog hebt voor samenhang binnen de beroepsontwikkeling? Wie doet wat en hoe verhoudt dat zich tot de beroepsstandaarden en de strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Of benutten we stakeholders bij onze adviezen m.b.t. zorgbeleid.
 • Welke competenties dienen wij te verwerven en welke talenten te ontwikkelen?

Kortom: een netwerkspeler zijn van formaat gaat niet vanzelf. Doorgronden van de situatie en continue reflectie op de eigen rol zijn dan ook het devies.