Blog

VAR, what’s in the name?

Het feit dat steeds vaker de vraag opkomt of de naam VAR (verzorgende/verpleegkundige adviesraad) nog past, zegt mijns inziens veel over de ontwikkeling die dit gremium de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

De commissie Werner (1991) door velen beschouwd als bakermat van de VAR’s, sprak van het stafconvent verpleging en verzorging. Dit convent was bedoeld om de stem van de beroepsgroep op centraal niveau te laten klinken. Het LC VAR heeft daarna in de jaren ’90 een fundament gelegd voor de adviesraden. Het accent lag vooral op het adviseren van Raden van Bestuur.

Veel VAR’s zijn inmiddels het stadium van alleen adviseren voorbij. Hun invloed reikt verder. Participatie in de beleidscyclus, vergaande samenwerking met stakeholders en niet in de laatste plaats beïnvloeding van de eigen beroepsgroep zijn voor veel VAR’s niet vreemd meer.

Daarentegen ontmoeten we ook raden die weinig tot niet adviseren en zich vooral richten op het organiseren van activiteiten in het licht van de dag van de verzorging en of verpleging. Ook zij noemen zich VAR.
Tel daarbij op dat de positie, samenstelling, thema’s en resultaten van de diverse VAR’s ook uiteenloopt dan is het kleurrijke palet aan VAR’s compleet.

Kortom de ene VAR is de andere niet. Een VARiëteit aan uitingsvormen.

Hoe zit het met die raden die zich anders noemen dan VAR. Ook daar is geen sprake van eenduidigheid in uitingsvormen. Of het nu expertisecentrum, convent, vakgroep of vereniging betreft.

Dat naamgeving en uitingsvormen een gevarieerd beeld laten zien, is helder. Wat een ieder deelt is dat vrijwel elke raad invloed uitoefent vanuit het domein verpleging en verzorging. Oftewel shared governance wordt in de praktijk gebracht. En juist hier ligt alle aanleiding voor de discussie en verkenning.

De discussie voeren over de naam zonder daar de betekenis van praktijk in mee te nemen, zal alleen maar leiden tot elkaar overtuigen en ontaarden in een semantische discussie.

Raadzamer is dan ook elkaars praktijk te ontdekken. Ik ben ervan overtuigd dat hoe jouw raad ook heet, hij veel kan leren van collega’s. Daarin kan natuurlijk meegenomen worden wat achterliggende redenen zijn voor naamgeving.

Een prachtig moment daarvoor is 30 oktober. De VAR-netwerkdag door V&VN georganiseerd. Het thema, ‘De VAR, waar je niet om heen kunt’ staat volledig in het teken van het delen van kennis en ervaring van welk verpleegkundig en verzorgend invloedsorgaan dan ook.