Productive Ward

Elk team kan (voor) altijd verbeteren

ONZE VISIE

Productive Ward is een programmatische aanpak voor continu verbeteren gericht op bewustwording, empowerment en cultuurverandering van de professionele beroepsgroepen in de kliniek. Waarbij leiderschap en het optimaliseren van de werkprocessen in de kliniek centraal staan. Met als resultaat een hogere kwaliteit van zorg en behandeling, meer tevredenheid van de patiënten en professionals en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Voor wie is het?

Productive Ward is gericht op verpleegafdelingen in een ziekenhuis.

Wat is het?

De veranderaanpak is primair gericht op het realiseren van een cultuur van samenwerken, leiderschap en continu verbeteren. Met behulp van Leanmethodieken en op basis van Six Sigma principes. In de aanpak stellen we de praktijk voorop en integreren we de manier van werken in de dagelijkse praktijk. Door snel resultaten te boeken en processen te verbeteren motiveert deze werkwijze de medewerkers. De aanpak is naast ‘doen’ ook gericht op ‘leren’. Kernteams van medewerkers spelen een belangrijke rol in de werkwijze. De gestructureerde manier van werken via modules biedt veel houvast. Ook de steeds terugkerende methodieken helpen daarbij enorm.

Hoe werkt de aanpak?

Een aanzienlijk deel van de tijd en middelen in een ziekenhuis wordt besteed aan de behandeling en zorg voor de patiënten. Toch blijkt dat professionals in de regel maar zo’n 25% van de beschikbare tijd aan directe patiëntenzorg besteden en dat veel tijd ‘verloren’ gaat aan andere activiteiten die niet direct waarde toevoegen voor de patiënt.

Het verbeterprogramma Productive Ward is gericht op het stimuleren, versterken en ondersteunen van professionals en hun leidinggevenden, met als doel het realiseren van aansprekende en aantoonbare verbeteringen in de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de patiëntenzorg in de kliniek/ de verpleegafdeling. Het programma is afgeleid van de Productive Series, ontwikkeld in Engeland. In Nederland hebben we inmiddels dergelijke programma’s (Productive Ward, Lean in de Revalidatie en Productive Poli) in vele ziekenhuizen en in de langdurige zorg met succes geïmplementeerd.

De kern van het programma is altijd een combinatie van Lean en Six sigma tools toegespitst op de context van gebruiker en een gedegen op gedrag gerichte veranderaanpak. Om die reden zijn er verschillende aanpakken voor de ziekenhuizen, de VVT en de revalidatie. Het gaat immers verder dan het implementeren van Lean tools, het gaat om het succesvol en langdurig borgen van een manier van verbeteren in een specifieke context. De opzet van Productive Ward kent verschillende onderdelen. Deze hebben we ondergebracht in een huis. Dit huis geeft een overzicht van de modulaire opbouw en bestaat uit:

 • 3 handleidingen voor de leidinggevende, de programmaleider en het hoger management/RvB
 • een module patiëntperspectief – dat wij aan het oorspronkelijke programma hebben toegevoegd
 • 3 basismodules: “Hoe doen we het nu?”, “Goed georganiseerde afdeling” en “Patiëntsituatie in één oogopslag”.
 • 8 procesmodules: die volgen het verloop van het werkproces op de verpleegafdeling; aanvullingen zijn mogelijk
 • een toolkit met verschillen (lean) tools.

Met drie vragen:

 1. Wat willen we bereiken?
 2. Hoe weten we of de verandering een verbetering is?
 3. Welke veranderingen kunnen we doorvoeren die zorgen voor verbetering?

We volgen de PDSA-cyclus (plan – do – study – act). Deze cyclus is ook herkenbaar in het zorg- en behandelproces en bestaat uit zes stappen:

 • Voorbereiden: Verzamelen van informatie
 • Beoordelen: Vaststellen van wensen, behoeften en problemen
 • Ontwerpen: Vaststellen van doelen
 • Plannen: Vaststellen van plannen en activiteiten
 • Uitvoeren: Uitvoeren van de activiteiten volgens plan
 • Evalueren: Evalueren en zo nodig bijstellen van zorg en behandeling

Met een go/no go na elke stap

Binnen Productive Poli werken we vanuit vier domeinen, te weten de patient, de kwaliteit, de medewerker en de bedrijfsvoering. Alle vier gezamenlijk zorgen ze voor een goed resultaat.  Daarbinnen werken we met Prestatie-indicatoren, maken we resultaten zichtbaar op een prestatiebord, versterken en ontwikkelen we het eigenaarschap en ondersteunen daarmee een cultuur van continu verbeteren.

Contactpersoon

Maaike Veenvliet en Eline Berghuis

WILT U MEER WETEN?

Klik dan op de onderstaande knop en ga naar onze digitale brochure.

LINK