Methodieken

Nurse Governance Structure

Oorsprong van Nurse Governance Structure

Nurse Governance Structure (NGS) is een organisatiemodel dat haar oorsprong kent in de Verenigde Staten. Binnen Magnet Hospitals heeft NGS een voor de Nederlandse situatie aansprekende vorm gekregen. Er zijn meerdere uitingsvormen van een NGS in de Verenigde Staten. De meest voorkomende variant is gebaseerd op een councilstructuur met adviesraden, zoals de VAR of verpleegkundig stafconvent in Nederland.

Wat is een Nurse Governance Structure?

Een Nurse Governance Structure is een systeem waarin verpleegkundigen en verzorgenden zélf eigenaarschap en zeggenschap hebben over hun eigen beroepsinhoudelijke ontwikkeling en hun verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Een NGS geeft ruimte aan deze beroepsinhoudelijke ontwikkeling in samenhang met strategie, management en staf binnen de organisatie. Een NGS heeft daarmee consequenties voor de organisatie als geheel.

Ook kenmerkend in een NGS is dat de beroepsinhoudelijke ontwikkeling procesmatig wordt benaderd vanuit het principe van continue ontwikkeling en upgrading van de verpleegkundige beroepsgroep/kwaliteit.

Vier stappen

Er zijn grofweg vier stappen te onderscheiden, waarmee een verbetercyclus die beleid en uitvoering samenbrengt, vorm en inhoud krijgt:

1. beleidsvoorbereiding/advies vanuit de VAR aan de Raad van Bestuur dan wel het zorgbeleid;
2. operationalisering door staf en lijn;
3. de dagelijkse uitvoering;
4. en feedbackmechanismen waardoor de VAR inzicht en input krijgt in de mate waarin de oorspronkelijke bedoeling daadwerkelijk in de uitvoering gerealiseerd wordt.
NURSE GOVERNANCE

Aanpak

Het opzetten van een NGS is niet eenvoudig te realiseren. Een structuur waarbij de beroepsinhoudelijke ontwikkeling het leidend principe is voor alle betrokkenen, vraagt om andere verhoudingen en spelregels tussen beroepsgroep V&V, VAR, management en andere gremia dan in de staande organisatiestructuur. Dit raakt de cultuur van organisaties. Het doorbreekt patronen en leidt tot verschuiving in verantwoordelijkheden. Bovendien vraagt het van de VAR-leden zelf een grote mate van leiderschap, innovatief vermogen en durf om te pionieren.

De ontwikkeling van NGS in Nederlandse zorgorganisaties is sinds kort ingezet. De ervaring leert nu al dat het vergaande consequenties heeft en om maatwerk vraagt.

Steeds meer zorgorganisaties kiezen ervoor om een NGS vorm te geven. CC zorgadviseurs is nauw betrokken bij hoe dit model een passende concrete invulling te geven. Daarbij richten we ons niet alleen op de VAR zelf of op enkel de verpleegkundige beroepsgroep, maar ook op de organisatie als geheel. Ook als u (nog) geen VAR heeft kan CC bijdragen aan de ontwikkeling van een NGS in uw organisatie.

Meer info

Bent u geïnteresseerd? Lees meer over NGS of neem contact op met Roland Peppel.